วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1. ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาวัว-พลอยแหวน
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ถนนบ้านตั้วล้ง-บ้านเขาวัว ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

2. ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา ......................................................

วิสัยทัศน์ ...................................................

3.อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
ตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ . ศ .2537 กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ ดังนี้
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
• จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
• รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
• ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
• ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
• คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้
• ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
• ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
• ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
• ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
• ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
• ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
• บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
• การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
• หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
• ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
• กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่นคือ
1. ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเมืองในเรื่องของการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นในระดับตำบล การพัฒนาทางการบริหารของประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นผู้บริหารให้เกิดความก้าวหน้าของชุมชนตนเอง
3. การพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
4. การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี ประกอบไปด้วย
1.นายอุทัย เพ่งจิตต์ นายก อบต.